Navigace

 

Historie

Historická fakta


1417 – únor – radikální teolog a náboženský reformátor M. Jakoubek ze Stříbra studiem zjistil, že v souladu s Písmem svatým mají přijímat podobojí i děti; katolická církev v tom spatřovala další útok na vlastní autoritu a na jednotu katolického obřadu


1418 – nově zvolený papež Martin V. vydal (11. listopadu 1417, čímž byl překonán čtyřicetiletý rozkol – schizma – v církvi) dvě výhružné buly Inter cunctas a In eminentis, v nichž projevil rozhodnou vůli skoncovat s kacířstvím v Čechách. Jedna z bul ostře odmítala přijímání podobojí a nařizovala přísný postih kacířů a druhá hrozila kruciátem – křížovou výpravou. Papež potvrdil všechny výnosy kostnického koncilu, mezi nimiž se nacházely odsouzení některých článků Jana Viklefa, mistra Jana Husa i Jeronýma Pražského. Bula Martina V. navíc obsahovala i podrobný návod, jak vyslýchat osoby podezřelé z bludu. Z dikce bul je patrné, že když to nepůjde „po dobrém“, musí dojít k silovému řešení.


1440 – se narodil Ladislav Pohrobek, český král.


1471 – zemřel pražský arcibiskup Jan Rokycana; papežská stolice ho od zvolení do úřadu v roce 1435 odmítala schválit jako kališníka. Rokycana po sobě zanechal církev sjednocenou na mělkých základech polipanského kališnictví. Za administrátora tzv. dolejší konzistoře (u Týnského chrámu) byl zvolen M. Václav Koranda mladší.


1634 – Valdštejn se zbytkem věrného vojska se dal na ústup do Chebu.


1717 – v Praze zřízena (a o rok později otevřena) „inženýrská profesura“ (první stavovská inženýrská škola); tvořila zárodek budoucího českého technického školství. Vznikla z podnětu K. J. Willenberga, který už od roku 1707 vyučoval inženýrství soukromě. Měla zpočátku 9, později 12 posluchačů; nejdříve výuka sloužila převážně vojenským účelům, teprve od 2. poloviny 18. století vycházela vstříc průmyslovým potřebám země a občanskému stavitelství (roku 1787 připojena k filozofické fakultě).

          – dne 22. února byl vydán druhý robotní patent pro Čechy (na Moravě vyhlášen 2. září 1717), který potvrzoval třídenní robotu a podrobně upravoval způsob podávání poddanských stížností (nejprve u vrchnosti, v případě nesouhlasu se mohli odvolat ke krajským hejtmanům, pak k místodržitelství a nakonec ke dvoru). Toto nařízení bylo zostřeno novým patentem z 3. března 1721.


1742 – počátek února – rakouská vojska začala obsazovat Bavorsko; 13. února se vzdalo hlavní město Mnichov. Přesun rakouských vojenských sil na západ umožnil Prusku okupovat ve spolupráci se saským vojskem téměř celou Moravu až po Dyji (s výjimkou Brna). Prusové dosadili své posádky do Přerova a Vyškova, zmocnili se Znojma, Pohořelic, Slavkova, Židlochovic a Mikulova (22. února). Sasové ovládli Jihlavu, Velké Meziříčí, Náměšť a Bíteš. Mezi moravským obyvatelstvem a pruskými oddíly docházelo ke srážkám (u Kroměříže, Napajedel, Židlochovic). Nakonec Prusové i Sasové vyklidili Moravu; Brno bylo tři měsíce neúspěšně obléháno.


1795 – byl vydán nový zákon o cenzuře; každý autor musel odevzdat dva exempláře svého rukopisu cenzorovi ke schválení. Rovněž došlo ke zrušení městských čítáren a půjčoven knih (1798).


1948 – v Průmyslovém paláci v Praze se konal sjezd závodních rad a odborových skupin; na 8 tisíc delegátů se vyslovilo pro požadavky dalšího znárodnění a pro Gottwaldovo řešení krize (přijetí demise ministrů, doplnění vlády a „očistu“ Národní fronty).


1993 – samostatné Česko se stalo členem UNESCO.


1998 – dne 17. ledna, měsíc po ustavení platformy ODS bylo rozhodnuto 247 signatáři na setkání v Litomyšli o vzniku pravicové strany Unie svobody (US); na prvním republikovém shromáždění v Nymburku byl zvolen 22. února t. r. předsedou J. Ruml.

          – dne 22. února čeští hokejoví reprezentanti vybojovali na XVII. zimních olympijských hrách v japonském Naganu olympijské zlato. Hlavní město Praha jim přichystalo mohutné uvítání, vrcholící na Staroměstském náměstí (přivítalo je na 150 000 lidí).


Zdroj: František Čapka: Dějiny Zemí koruny České v datech a FB stránka Přemyslovci


V tento den se narodili:

Hugo Vavrečka – (* 22. 2. 1880) ekonom, politik a spisovatel

Jan Nepomuk August Vitásek – (* 22. 2. 1770) skladatel

Jaroslav Kocian – (* 22. 2. 1883) houslový virtuos a hudební skladatel

Jiří Pauer – (* 22. 2. 1919) skladatel

Ladislav Pohrobek – (* 22. 2. 1440) český a uherský král z dynastie Habsburků

Zdeněk Jahn – (* 22. 2. 1849) chemik a spisovatel


V tomto dni zemřeli:

Jan Srb – († 22. 2. 1964) matematik

Ladislav Fialka – († 22. 2. 1991) český mim, choreograf a pedagog

Zdena Frýbová – († 22. 2. 2010) česká spisovatelka a novinářka


 
load
facebook instagram přispět darujme_cz