GDPR

Zásady ochrany osobních údajů Cesta Česka

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů – všeobecně

 

1. Udělujete tímto souhlas spolku Cesta Česka, z. s., se sídlem Vnoučkova 521/2, 14200 Praha 4, Kamýk, IČ: 03096203, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L60764 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení,
 • kontaktní údaje (email, telefon, případně adresa bydliště).

 

2. Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem informování o aktivitách spolku Cesta Česka z. s. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou, resp. po dobu určenou jiným zákonným nařízením.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje spolku Cesta Česka, z. s.

 

4. Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka výpravy s Cestou Česka, z. s.

 

1. Na základě zde uděleného souhlasu se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádané výpravy (A) a budeme moci uveřejňovat fotky s Vaším dítětem (B). Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci výpravy nezbytné, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. zdravotnická zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

 

2. Podepsáním tohoto dokumentu udělujete spolku Cesta Česka, z. s., jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce, konkrétně:

 

 • jméno přihlašovaného dítěte,
 • datum narození přihlašovaného dítěte,
 • bydliště přihlašovaného dítěte,
 • jméno zákonného zástupce dítěte,
 • telefonní a emailové spojení na zákonného zástupce dítěte.

 

3. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu, organizační zajištění výpravy a zajištění zdravotní péče.

 

4. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, resp. po dobu určenou jiným zákonným nařízením.

 

5. Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu) dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou emailového oznámení na adresu info@cestaceska.cz.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníka tábora Český rytíř

 

1. Na základě zde udělených souhlasů se Vaše dítě bude moci zúčastnit námi pořádaného dětského tábora (A), budeme moci uveřejňovat fotky s Vaším dítětem (B), budeme moci Vaše dítě převážet táborovým vozidlem (C). Jedná se o údaje, které jsou pro nás k přípravě a organizaci tábora nezbytné, a v případě nutnosti je po nás mohou dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotnická zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

 

2. Podepsáním tohoto dokumentu udělujete provozovateli tábora (Cesta Česka, z. s.), jakožto správci osobních údajů, svůj souhlas s tím, aby zpracovával osobní údaje, obsažené v přihlášce, konkrétně:

 

 • jméno přihlašovaného dítěte,
 • datum narození přihlašovaného dítěte,
 • bydliště přihlašovaného dítěte,
 • jméno zákonného zástupce dítěte,
 • telefonní a emailové spojení na zákonného zástupce dítěte.

 

3. Dále bude veden záznam o zdravotním stavu a případných úrazech či nemocech či jiných zdravotních situací (alergie, kousnutí klíštětem, apod.) 

 

4. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu, organizační zajištění táborového pobytu, zajištění zdravotní péče a za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných organizátorem.

 

5. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, resp. po dobu určenou jiným zákonným nařízením.

 

6. Tento souhlas udělujete jako zákonný zástupce (objednatel pobytu) dobrovolně a můžete ho kdykoliv zrušit formou emailového oznámení na adresu tabor@cestaceska.cz.