Historie

Historie

Historická fakta

 

1158 – počátek ledna – konal se říšský sněm v Řezně, při němž císař Fridrich I. znovu vyzval českého knížete k účasti na italském vojenském tažení; Vladislav svou účast potvrdi; I císař splnil svůj slib: 11. ledna 1158 obdržel Vladislav II. za své služby dědičný titul královský; česká šlechta přijala zpočátku tyto zprávy s rozpaky (hájila své právo na spolurozhodování ve státních záležitostech a při vysílání zahraničních výprav); z toho je patrný postupný politický růst šlechty; Fridrich Barbarossa udělil rovněž Vladislavovi Horní Lužici (omezené na Budyšínsko) lénem

 

1510 – na Pražském hradě vydal král Vladislav majestát, v němž slíbil českým stavům, že žádné odumřelé slezské knížectví ani statky nemají už být propůjčovány v léno, ale že jich má užívat výlučně sám český král ke své Koruně, a současně Vladislav upravoval nástupnické poměry: kdyby jeho syn Ludvík zemřel bez dědiců, má po něm nastoupit jeho sestra Anna (narozena 13. července 1503)

 

1531 – dne 5. ledna byl římskoněmeckým králem zvolen Ferdinand I. (stal se spoluvladařem – nástupcem svého staršího bratra Karla V. – ten od roku 1530 císařem); korunován 11. ledna v Cáchách

 

1820 – ve dnech 23. října–24. prosince jednal tzv. opavský kongres zástupců pěti evropských velmocí (Rakouska, Pruska, Ruska, Anglie a Francie) o vojenském zákroku proti revoluci v Neapolsku; 19. listopadu přijal předběžný protokol (podepsaly pouze Rakousko, Prusko a Rusko) opravňující právo velmocí na intervenci proti revoluci v kterékoliv zemi; jednání pokračovalo v Lublani (11. ledna–26. února 1821)

 

1919 – dne 14. září došlo v Bratislavě k ustavení Národní republikánské strany rolnické; členskou základnu tvořila Slovenská rolnická jednota (její 1. sjezd se sešel 13. dubna t. r.) a Slovenská domovina; tato slovenská agrární strana se 11. ledna 1920 sjednotila se Slovenskou národní stranou do Slovenské národní a rolnické strany

 

1935 – Lublaňská schůzka Stálé rady Malé dohody prokázala zájem ČSR na tzv. dunajském paktu navrženém 2. ledna t. r.; Francií a Itálií; rozpory v podunajské oblasti zabránily realizaci projektu

 

Zdroj: František Čapka: Dějiny Zemí koruny České v datech

 

V tento den se narodili:

 

Terezie Brzková - (* 11. 1. 1878) čeká herečka (Babička, Byl jednou jeden král…)

Berta Foersterová-Lautererová - (* 11. 1. 1869) česká pěvkyně

František Kordač - (* 11. 1. 1852) český arcibiskup

Jaromír Wíšo - (* 11. 1. 1909) český malíř

Jaroslav Vogel - (* 11. 1. 1894) český dirigent, skladatel a hudební spisovatel

Karel Minář - (* 11. 1. 1901) malíř

Martin Štěpánek - (* 11. 1. 1947) herec, režisér, publicista, redaktor, moderátor

Otakar Novotný - (* 11. 1. 1880) architekt

Zdeněk Vančura - (* 11. 1. 1903) filolog

 

 

V tomto dni zemřeli:

 

Jan Hřímalý - († 11. 1. 1915) houslista

Josef Polišenský - († 11. 1. 2001) historik

Kristian Hynek - († 11. 1. 1960) hematolog

 

Zdroj: www.jmenasvatky.cz/kdy-ma-svatek-Bohdana