Podmínky pro účast dítěte na Táboře Český Rytíř

Podmínky pro účast dítěte na Táboře Český Rytíř

 

1. Přihlašování na pobyt

 • Elektronickou přihlášku můžete vyplnit na webových stránkách spolku www.cestaceska.cz/tabor/tabor-cesta-ceska do zaplnění kapacity pobytu. 
 • Pořadí přijetí přihlášky je určeno datem a hodinou odeslání elektronické přihlášky.

 

2. Ceny, způsob úhrady a vrácení platby

 • Letní tábor ČR se koná 8.–23. 8. 2020, cena je stanovena na 7.900 Kč.
 • V ceně pobytu je zahrnuto ubytování, strava pětkrát denně, pitný režim, náklady na zajištění programu, drobné odměny pro děti, dozor pedagogických pracovníků a zdravotní péče na místě.
 • Úhradu pobytu: proveďte na účet číslo 2200666295/2010 vedený u Fio, a. s., pod variabilním symbolem = rodné číslo dítěte, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.
 • Celková platba, nebo nevratná záloha 1.000 Kč, musí být uhrazena nejpozději do 30. dubna 2020. V případě, že v tomto termínu nemůžete platbu provést, kontaktujte nás, abychom se dohodli na termínu splatnosti dle Vašich možností.
 • Doplatek uhraďte nejpozději do 30. června 2020.
 • V případě, že platba nebude provedena v termínu splatnosti, považuje se objednávka za zrušenou a objednaná místa budou nabídnuta dalším zájemcům.
 • V případě neobsazení pobytu je možné se přihlásit nejpozději jeden den před začátkem pobytu, podmínkou je odevzdání všech dokumentů.
 • Cena nezahrnuje pojištění.
 • Jestliže potřebujete vystavit fakturu, zašlete nám s přihláškou údaje pro fakturaci (IČO, adresu zaměstnavatele, atd.).
 • Zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit přihlášení dítěte na pobyt formou zaslání doporučeného dopisu. Pro určení termínu zrušení je rozhodující datum na poštovním razítku.
 • Sankce: za zrušení po úhradě celého pobytu a v případě, že neseženete za dítě náhradníka:
 • v případě zastoupení náhradníkem         0 % platby
 • zrušení od 29–14 dnů                            25 % platby
 • zrušení od 13–7 dnů                              50 % platby
 • od 6 dnů a při nenastoupení                100 % platby.
 • Sleva: cena tábora pro druhé dítě činí 7 100 Kč a pro třetí dítě pak 6.400 Kč.
 • Zrušení pobytu:
 • Cesta Česka, z. s. si vyhrazuje právo ukončit pobyt dítěte na táboře na základě hrubého porušení pobytového řádu, jakým je kouření, užívání alkoholu nebo jiných omamných látek, šikana ostatních účastníků pobytu, opakované neuposlechnutí pokynů personálu tábora nebo na základě hygienického omezení. Ve všech výše uvedených případech není možné nárokovat vrácení uhrazené ceny.
 • Pobyt lze rovněž ukončit z vůle zákonného zástupce.
 • V případě předčasného odjezdu z důvodu nemoci nebo při udání závažného důvodu, se za dny neúčasti nevrací žádná finanční částka.

 

3. Odpovědnost

 • Na pobyt je možno přijmout pouze dítě, které se podrobilo zákonnému očkování, které je potvrzeno v dokumentu zdravotní způsobilosti dítěte jeho ošetřujícím lékařem.
 • Zákonný zástupce/ rodič je povinen osobně předat dítě na pobyt a po ukončení pobytu jej převzít ve stanovených termínech (datum, čas). V případě nemožnosti osobního převzetí, či předání je povinen zplnomocnit osobu starší 18-ti let.
 • Při předčasném odjezdu nevzniká nárok na vrácení nečerpané částky.
 • Pořadatel neručí za škody vzniklé svévolným jednáním nebo nerespektováním pobytového řádu nebo pokynů pedagogických pracovníků a personálu pobytu.
 • Zákonný zástupce nese odpovědnost za škody způsobené svými dětmi, úmyslně, nedbalostí, či jinou činností, která je v rozporu s pobytovým řádem a škodu je povinen uhradit v plné výši.

 

4. Důležitá upozornění a všeobecná ustanovení

 • Místo pobytu není vybaveno úschovnou cenností. Nedávejte proto svým dětem šperky ani větší finanční hotovost, audio a video přístroje, drahé fotoaparáty a mobilní telefony. Za případnou ztrátu, zničení nebo poškození nenese pořadatel žádnou odpovědnost.
 • Návštěvy rodičů a příbuzných v průběhu tábora nepovolujeme z důvodů provozních, hygienických i výchovných. Výjimkou je situace, kdy jsou rodiče předem dohodnutou součástí programu na konci pobytu.
 • Podpisem závazné přihlášky potvrzuje zákonný zástupce, že jsou mu tyto podmínky známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá. Zároveň dává souhlas s použitím fotografií a videozáznamů pořízených v rámci pobytu k prezentaci spolku Cesta Česka, z. s.
 • Zákonný zástupce odesláním přihlášky uděluje souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. v rozsahu, v jakém jsou uvedeny na přihlášce a souhlas s využitím rodného čísla podle § 13c zákona 133/2000 Sb. pro účely účasti dítěte na pobytu. Správcem údajů je Cesta Česka, z. s. Údaje budou uchovány po dobu 5 let, dle zákona a budou využity výlučně za účelem účasti dítěte na pobytu.
 • Podmínky jsou platné od 1. ledna 2019

 

 

Za Cesta Česka, z. s.

Jindřich Chmelař, předseda spolku